ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO NA ROK 2022

ZWROT-PODATKU-AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO NA ROK 2022

 

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Brochów wraz z fakturami VAT/paragonami z NIP i załącznikami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie:

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Brochów wraz z fakturami VAT/paragonami z NIP i załącznikami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie:

od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2266).

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019. Poz. 2188) zarządza się, co następuje:

  • 1. W 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wójt Gminy Brochów właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku. Decyzja zawiera limit ustalony w zgodnie z wzorem „Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.”, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

ZASADA USTALANIA LIMITU ZWROTU

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

1,00 zł X 110 x ilość użytków rolnych

1,00 zł X 40 X średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Producent rolny, który hoduje bydło i chce skorzystać z dodatkowego limitu do wniosku załącza zaświadczenie o średniorocznej liczbie była w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe. Zaświadczenie to wydaje ARiMR.

Wójt Gminu Brochów będąc w posiadaniu dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informację o liczbie DJP bydła, w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, nie będzie żądał jego przedłożenia przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji Wójta Gminy Brochów w 2020 r. następuje w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.
  2. od dnia 3 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W przypadku gdy producent rolny dzierżawi grunty na podstawie pisemnej umowy/umów dzierżawy zobowiązany jest do załączenia kopii umowy/umów dzierżawy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

W przypadku gdy producent rolny dzierżawi grunty na podstawie ustnej umowy/umów dzierżawy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dzierżawcy.

W przypadku gdy producent rolny w rok 2022 po raz pierwszy składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zobowiązany jest do podpisania i złożenia wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Brochów.

 

DRUKI DO POBRANIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU

AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO NA ROK 2022

Zestawienie_faktur_VAT

Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_Urząd_Gminy_Brochów_2022 r

Oświadczenie_dzierżawcy

Oświadczenie_do_wniosku

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_Urząd_Gminy_Brochów

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_w_rolbictwie_lub_rybołówstwie_inna_niż_pomoc_de_minimis