Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

rfbd

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego

 

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Całkowita wartość zadania: 476 288,72 PLN
Wartość dofinansowania: 270 297,21 PLN

Opis zadania:

Na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów o długości 264,00 m została wykonana nowa konstrukcja jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4,00 m w miejscach występowania rowu odwadniającego oraz odtworzone zostały rowy odwadniające. Wykonany został kanał technologiczny. Ustawione zostało stałe oznakowanie pionowe.