Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

rfbd

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego (ze środków budżetu państwa)

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Całkowita wartość zadania: 484 172,95 PLN
Wartość dofinansowania: 270 297,21 PLN

Opis zadania:

Na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów o długości 264,00 m zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4,00 m w miejscach występowania rowu odwadniającego oraz odtworzone zostaną rowy odwadniające. Wykonany zostanie kanał technologiczny. Ustawione zostanie stałe oznakowanie pionowe.