Gospodarka Odpadami

Szanowni Państwo!

 

Na terenie gminy Brochów w 2023 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy świadczy firma:

PARTNER Dariusz Apelski.

ul. Jana Pawła II 80/158

00-175 Warszawa,

System gospodarki odpadami komunalnymi ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. W związku z powyższym zgodnie z przepisami prawa na terenie gminy Brochów funkcjonuje obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. Pomimo wprowadzonego ww. obowiązku, efekt ekologiczny możemy uzyskać przede wszystkim poprzez zmobilizowane i efektywne działanie mieszkańców gminy. Ponadto Gmina zobowiązana jest do uzyskania określonej ilości surowców wtórnych – papieru, plastiku, szkła, metalu oraz bioodpadów.

Obowiązkiem każdego Mieszkańca jest:

 • złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku, gdy Mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania np. sprzedaje dom, kupuje dom itp., wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, natomiast w nowym miejscu zamieszkania uiszcza ww. opłatę począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana – przykład: w lutym Mieszkaniec mieszkający w gminie X, kupił dom w gminie Y i tam się przeprowadził, wówczas za luty uiszcza opłatę w gminie X, natomiast za marzec uiszcza już opłatę w gminie Y;
 • złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości np. poprzez narodziny, zgon, wyprowadzka członka rodziny itp. – przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację; w maju wyprowadził się członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca itp., natomiast uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana – przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację, ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od lutego; w miesiącu maju wyprowadził się  członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca, ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od maja itp.;

 

Stawka za odbiór odpadów:

Od 1 stycznia 2021 roku stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi:

 

 • 34,00 zł od osoby miesięcznie – w przypadku nieposiadania kompostownika,
 • 27,00 zł od osoby miesięcznie – w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i zgłoszenia tego faktu w deklaracji dotyczącej odpadów.

Ulga w wysokości 7,00 zł od osoby obowiązuje dla mieszkańców, którzy złożyli korektę deklaracji po 1 kwietnia 2020 r.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 136,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Terminy uiszczania opłat:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca tj.:

 • za miesiąc styczeń – do 10 stycznia danego roku,
 • za miesiąc luty – do 10 lutego danego roku, itd.

 

W przypadku braku ww. wpłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

 

Odbiór odpadów:

Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi wystawiamy, dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 rano. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 (rano).

Firma zapewnia pojemniki i worki do zbiórki odpadów:

 • pojemniki wielkości 120 lub 240 litrów – przeznaczone na odpady zmieszane,
 • worki koloru żółtego – przeznaczone do zbierania metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 • worki koloru niebieskiego – przeznaczone do zbierania papieru,
 • worki koloru zielonego – przeznaczone do zbierania szkła,
 • worki koloru brązowego – przeznaczone do zbierania bioodpadów, np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe itp.

 

W przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan śmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które się w niej znajdują; w związku z powyższym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wyłącznie odpadów przeznaczonych do odbioru.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania zasad zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym na terenie gminy „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brochów”.

 

 

 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów zgłaszamy

do Urzędu Gminy Brochów pok. nr 25 (parter) pod nr tel. 22 100 25 83.