Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brochów tworzy i prowadzi Wójt Gminy Brochów. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brochów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

 

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

 

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50,00 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”

 

 

 

Ww. oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


 

 

Lista firm wpisanych do RDR

 

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Oświadczenie Rejestr Działalności Regulowanej