ZARZĄDZENIE O SKRÓCENIU CZASU PRACY W DNIU 27.07.2018 R.

Zarządzenie Nr 44.2018

Wójta Gminy Brochów

z dnia 27 lipca 2018

w sprawie skrócenia pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy Brochów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 210 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się w dniu 27 lipca skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Brochów z powodu wysokich temperatur.

§2.

Urząd czynny będzie do godziny 14.00.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański