Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brochów

 

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 

 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POPRZEZ ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP BROCHÓW      

Gmina Brochów podpisała z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla

OSP Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 dla OSP Brochów oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów obejmującego: zestaw narzędzi ratownictwa technicznego, motopompę pływającą, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy.

Całkowita wartość Projektu wynosi 844.194,65 PLN. Gmina jako beneficjent wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości 163.026,03 PLN.

Dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR w kwocie nieprzekraczającej 339.224,12 PLN i stanowiącej  nie więcej niż 42,98% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w wysokości 789.260,41 PLN.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie dofinansował w formie dotacji: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brochów w kwocie 200.000,00 PLN oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów w kwocie 21.944,50 PLN.

Kwotę 120 000,00 PLN wniosła Ochotnicza Straż Pożarna w Brochowie. Środki te zostały pozyskane od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który przydzielił środki finansowe z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brochów.

 

logo wfosigw