„W poszukiwaniu innowacji”

2019-10-28 Innowacje dla firm

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„W poszukiwaniu innowacji”

Zapraszamy do oglądania Spotu z promocyjny „Bliżej – smaczniej i bezpieczniej” prezentującego przykłady dobrych praktyk sprzedaży bezpośredniej w branży rolniczej– 4 odcinki.

Spot promocyjny dostępny na stronie www.lgd-razem-dla-rozwoju.pl.

Cel operacji:

Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.

 Formy realizacji:

Wyjazdy studyjne prezentujące dobre praktyki w zakresie współpracy rolników we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży detalicznej bezpośredniej umożliwią wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich, dzięki wizytacji na miejscu uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z dobrymi praktykami wdrożonymi i funkcjonującymi w innych województwach.

Spot promujący dobre praktyki wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego świata – wykorzystanie medium telewizji internetowej to dotarcie do szerokiego grona osób zaangażowanych zarówno w kreowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich jak również ostatecznych odbiorców oferowanych usług i produktów lokalnych na obszarach wiejskich. Wybrana forma przekazu gwarantuje osiągnięcie zintegrowanych efektów działań w kontekście podejmowanych działań mających na celu ułatwienie transferu wiedzy, wymiany doświadczeń oraz promocji współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

 Zakładane rezultaty:

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich, w tym lokalnych rolników podejmujących realizację wspólnych inwestycji, korzystających z zewnętrznych źródeł dofinansowania, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja współpracy w sektorze rolnym.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

– rozwoju współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej na obszarze woj. mazowieckiego

Grupę docelową stanowią będą rolnicy mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Data publikacji 28-10-2019r.