SYSTEM GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ GMINA BROCHÓW – ETAP I

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 

W dniu 10.11.2010r. Gmina Brochów podpisała z Województwem Mazowieckim w imieniu, którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie Projektu pt. System Gospodarki Wodno – Ściekowej Gmina Brochów – Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 352 982,19 PLN. Gmina jako beneficjent wydatkuje na realizacje Projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości 2 167 644,34 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości  903 218,81 PLN.

Dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR nie może przekroczyć kwoty 4 185 337,85 PLN i stanowiącej nie więcej niż 82,25 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach projektu zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej 1 617 mb, sieci wodociągowej 16 354 mb oraz rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Janowie.