Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej

logotyp 2018 aktual

W dniu 16 maja 2018 roku Gmina Brochów podpisała z Województwem Mazowieckim w imieniu, którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów    w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego    na lata 2014-2020. Głównym celem tego projektu jest ożywienie i odnowa społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie.

W skład Programu Rewitalizacji wchodzą: przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie, budowa targowiska wiejskiego „Mój rynek” na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, a także zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni publicznej (tereny zielone, place gier, plac zabaw, siłownia zewnętrzna).

Dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR nie może stanowić więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynoszą 2 104 781,35 PLN oraz 15% pochodzących z Budżetu Państwa, które wynoszą 420 956,27  PLN.