Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

czystte_powietrze_logo

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Brochów uruchomiony jest Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i ma na celu wsparcie finansowe inwestycji poniesionych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na   przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynkach.

 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO-INFORMACYJNEGO:

 • – udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • – wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 • – pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników,

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • numer rachunku bankowego,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • zaświadczenie o dochodach, wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),
 • załącznik zawierający oświadczenia: wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba okien (m2), drzwi (m2), materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

Mieszkańców Gminy Brochów zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” zapraszamy do punktu konsultacyjno- informacyjnego, zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy (pok. nr 19), który świadczy usługi wspierające wnioskodawców, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, a we wtorki od 9.00 – 17.00. Informację o zasadach udziału w programie można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Brochów, pod numer telefonu 22 100 25 91, wew. 224.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl