PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Logo lgd

PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

na lata 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022,
a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 8 650 000,00 zł.

Do 2021 roku rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje działań takich, jak:

– aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

– rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

– poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

W roku 2022 przeprowadzono nabory z następujących przedsięwzięć:

– Przedsięwzięcie 2.2.1 Premie na założenie działalności gospodarczej;

– Przedsięwzięcie 3.1.2 Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru;

– Przedsięwzięcie 3.2.1 Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

– Przedsięwzięcie 3.2.2 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

– Przedsięwzięcie 1.3.1 Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi (grant).

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” siedmiokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła 83 wniosków o przyznanie pomocy oraz 31 wniosków o powierzenie grantu.

W lutym 2023 roku zostanie ogłoszony ostatni już, w obecnej perspektywie finansowej, nabór wniosków w zakresie: Premie na założenie działalności gospodarczej.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy
i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.plOperacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.