Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Szanowni Państwo
Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład
wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego
oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie
zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia
środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022, a budżet jakim
dysponowało LGD, to kwota 6 600 000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede
wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje
pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).
Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:
– aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez
pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz
integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi
społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno –
gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;
– rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców
i rozwój przedsiębiorczości;
– poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez
zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej
i społecznej.
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
w ramach której planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd Województwa
Mazowieckiego dokonał oceny propozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Rozwoju” w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
i zaakceptował zmiany w LSR, o które wnioskowała LGD. Wstępnie ustalona wartość środków o jaką
zostanie podwyższony budżet LSR w ramach 19.2 wynosi 456 000,00 euro czyli 2 056 560,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
w bezpośredni sposób powiązane jest z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami lub zwiększoną
wartością wskaźników obecnych, których osiągnięcie umożliwią zaplanowane na pierwsze półrocze 2022
roku nabory wniosków z następujących przedsięwzięć:
– Premie na założenie działalności gospodarczej – konkurs;
– Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie
i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru – konkurs;
– Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej – konkurs;
– Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – konkurs;
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy
i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja
konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl – Operacje realizowane indywidualnie
oraz w zakładce Aktualności.