Zawiadomienie o kontroli kompostowników

2023.05.08 Zarządzenie 23.2023

Zawiadomienie KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW

20211213-Przydomowy-kompostownik-przepisy-scaled

Brochów, dnia 10.05.2023r.

 

Zawiadomienie o kontroli kompostowników

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 32.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 08.05.2023r.

od dnia 31.05.2023r. pracownicy Urzędu Gminy Brochów rozpoczną kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519), posiadanie kompostownika i kompostowania odpadów biodegradowalnych podlega kontroli. Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna oraz zostanie spisany protokół pokontrolny.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta Gminy Brochów osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).