Informacja na temat obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Informacja na temat obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Brochów informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, domu kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Rejestr podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brochów znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brochów (www.brochow.bip.pl)

 

Rodzaj i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z działalności gospodarczej określa rozdz. 3, & 5 pkt.2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Brochów:

1) w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, w miesiącu na jedną osobę musi przypadać nie mniej niż 40l pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l;

2) w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej – 3l na każdego pracownika;

3) w odniesieniu do szkół, przedszkoli i żłobków na każdego ucznia, studenta, wychowanka i pracownika musi przypadać co najmniej 12l pojemności pojemnika, przy czym na każdy taki budynek co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l;

4) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 20l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l;

5) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20l, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6) w odniesieniu do publicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120l,

7) w odniesieniu do lokali handlowych w branży spożywczej i gastronomicznej, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności 20l,

8) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na każdych 10 pracowników musi przypadać co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120l,

9) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 30 l, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l;

Jednocześnie przypominam, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).