Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2023-2032

OGŁOSZENIE – INFORMACJA NA STRONĘ:

Wójta Gminy Brochów zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Brochów uchwały nr LXVI/372/2023 z dnia 31 marca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2023-2032

W dniu 31 marca 2023 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2023-2032. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr LVII/319/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brochów oraz uchwałą nr LXII/358/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/319/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brochów.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2023-2032.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 12.05.2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: gmina@brochow.pl , w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 12.05.2023 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2023-2032!

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Obwieszczenie
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  5. Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  6. Załącznik do uchwały zmieniającej
  7. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacj

https://brochow.bip.org.pl/index//id/2544