Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XLVIII w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Brochów oraz  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 9 września 2022 r. do 17 października 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125,  05-088 Brochów (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@brochow.pl

 

Materiały do pobrania:

Formularz uwag -Konsultacje społeczne

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BROCHÓW NA LATA 2023-2030