Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Izabelin, dnia 17 listopada 2021 r.

 

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, powiat warszawski-zachodni

 

Lp. Nr ewidencyjny działki Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

1. 1033 0,2853 1.217.000 65.000,00

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

 

 1. W dniach 20.IV.2017 r., 29.IX.2017 r., 04.XII.2017 r., 28.II.2018 r. oraz 14.VI.2018 r., odbyło się pięć przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, które zakończyły się wynikiem negatywnym,
 2. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1M/00516461/3.
 3. Kampinoski Park Narodowy nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków na mocy ostatecznej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32/KPN/2014 z dnia16.09.2014 r.,
 4. Na działce są posadowione następujące budynki i budowle:
 • Dwukondygnacyjny murowany budynek biurowy o powierzchni zabudowy 116 m2 połączony od północy z jednokondygnacyjną murowaną kotłownią o powierzchni zabudowy 44 m2 oraz od południa z jednokondygnacyjnym obiektem kontenerowym o powierzchni zabudowy 207 m2. Cały obiekt służył Parkowi do roku 1998 jako siedziba dyrekcji KPN,
 • Jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczo – garażowy o powierzchni zabudowy 157 m2 (zawierający 4 pomieszczenia garażowe i 4 pomieszczenia gospodarcze),
 • Parterowy budynek drewniany o powierzchni zabudowy 43 m2,
 • Dawna studnia głębinowa,
 • Murowana piwnica ziemna o powierzchni zabudowy 17 m2,
 • Wiata drewniana,
 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.
 2. Przedmiotowa działka położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu:

– zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi

Izabelin C działka nr 1033, uchwalonym Uchwałą Nr VII/55/15 Rady Gminy Izabelin z

dnia 10.06.2015 r., przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

z dopuszczeniem usług, o symbolu planistycznym MN(U) oraz teren ulicy lokalnej o

symbolu planistycznym KDL.

 1. dojazd do działki:

– ulicą Tetmajera lub ulicą Krasińskiego.

 1. Bezpośredni dostęp do mediów:

– wodociąg, kanalizacja, gazociąg, energia energetyczna, telekomunikacja.

 1. Lokalizacja względem granic Kampinoskiego Parku Narodowego zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego

 Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132 z 1997 r., poz. 876):

– wchodzi w skład Parku.

 1. Zgodnie z art. 109, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) gminie przysługuje prawo pierwokupu.
 2. Na podstawie art. 38 i 39 Ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.), po wyłonieniu nabywcy przedmiotowej nieruchomości, Kampinoski Park Narodowy wystąpi do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych. Po uzyskaniu ww. zgody nastąpi podpisanie aktu notarialnego – warunkowej umowy sprzedaży (ze względu na pkt. 10).

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2021 r. o godz. 1200

w Sali edukacyjnej (parter) Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie.              

 

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronie KPN: www.bip.kampinoski-pn.gov.pl oraz dostępnym w siedzibie Parku.
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Kampinoskiego Parku Narodowego:

Nr konta 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001,

 • termin wpłaty wadium: do dnia 01 grudnia 2021 r. do godziny 1500,
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zespołu ds. Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomości: Mirosław Kusztal, pokój nr 22 (parter), e-mail: mkusztal@kampinoski-pn.gov.pl, tel. (22)7226001 w. 350. Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy (pn.-pt. 800-1500).